Bayram Fm

Zalimin zulmünden kurtulmak için okunacak Dua , Zikir , Esma

Zalimin zulmünden kurtulmak için okunacak Dua , Zikir , Esma
11.375 views
30 Haziran 2020 - 21:47

Zalimin zulmünden kurtulmak için okunacak Dua , Zikir , Esma

 

Zalimin zulmünden kurtulmak için okunacak Dualar , Zikirler ve  Esmaları sizler için derledik.

Zalimin zulmünden kurtulmak için zikir

Allah’ın, her şeyi sonsuz kudreti altına alan, bu kudretiyle kuşatıp kavrayan, her şeyi emri altına alıp tutan en yüce
varlık oldu anlamına gelir.
Tesbihat: Zalimin helaki için 903 kere okunur. Zalimler üzerine okunur.
40 gün 40 ekmek lokması üzerine yazılır ve hergün bir lokmak
yenilirse açlık elemi hissedilmez.
Sırları: Devamlı okuyanda sırrı celâl galebe eder. Sıkan daraltan demektir. Bu esma-i hüsnaya devam edenin arkasından
kimse dedi kodu edemez kötü düşünemz ve fenalık edemez
ve zalimin şerrinden korunur.

Esma’ül Hüsna Şerhi:
İsm-i Celîl El- KÂBID
Anlamı Sıkan, Daraltan
Tesbih Adedi günde 903
Tesbih Niyeti Zalimin zülmünden kurtulmak için

 

Zalimi susturan dua

Zalimin zulmünden kurtulmak için okunacak Dua , Zikir , Esma

zalimin helaki için okunacak dua

Türkçe Meâli:
“Ey güçlü kuvvet sahibi! Ey şiddetli kuvvet sahibi! Ey bü-
tün yaratıkların, karşısında zelil duruma düştüğü yüce izzet
sahibi! Şu azgına karşı bize kafi gel ve onlardan bizim intikamımızı al

 
 

Zalimin kahrı için okunacak dua

Zalimin zulmünden kurtulmak için okunacak Dua , Zikir , Esma

 

Allah’ın ziyadesi ile kahredici, yok edici yüce bir varlık olduğu manasına gelir. Sonsuz kudretinin karşısında hiçbir
kimsenin gücü ve kudreti olamaz. Ama serbest iradeleriyle
O’nun karşısına çıkma cüretini gösterenlere de lâyık oldukları
cezaları tam olarak verecektir. Allah’ın kayıtsız üstünlüğüne
sınır koyacak hiçbir varlık yoktur.
Tesbihat: Yenilmeyen yegane galip.Herşeye her istediğini yapacak bir surette galip ve hakim.Dilediğini istediği an hakir
hor zelil ve perian edebilecek güce sahip.
Havas ve esrarı: Düşmanları helak etmek için Ya Kahhar Celle
Celaluhu diyerek 306 kere okunur.Gece yarısı veya güneş doğarken 100 kere Ya Cebbar Ya Kahhar Ya Zel Batşışşedid derse
zalimden hakkını alır.Bir hacet için 100 kere (başı açık) okunursa Ya Kahhar diye iki ellerini kaldırırsa haceti yerine gelir.
Duha namazından sonra secde yapar 7 kere Ya Kahhar derse
zenginlik verilir şehvetlerden kurtulur.
Sırları: Bu ismi şerifle beddua keskin bir kılıçtır cok dikkat ister hak etmeyene okunursa kendine döner. Her şeye her istediğini yapacak surette gücü ve kudreti yeten, hükümlerinde
mutlak galip ve hakim olan demektir.
Esma’ül Hüsna Şerhi:
İsm-i Celîl El- KAHHÂR
Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip
ve hakim olan
Anlamı
Tesbih Adedi günde 306
Tesbih Niyeti Zalimleri kahretmek için

 

Zalimin zulmü için okunacak Dua

Zalimin zulmünden kurtulmak için okunacak Dua , Zikir , Esma

Yüce Allah’ın, lâyık olanları zillete düşüren, zelil kılan,
onları hor ve hakir eden anlamına gelen bir sıfat isimdir.
Tesbihat: Düşmanı zelil kılmak için 770 kere okunur.
Hasetten ve zulümden korunmak için okunur.
570 kere okunup secdeye varılırsa okuyanın duası kabul olunur.
Sırları: tam mana ile devam edenin düşmanı zelil hor ve hakir
olur. İzzeti ve şerefi alan hor zelil eden süründüren demektir.
Virdine devam edenin düşmanlarını hor ve zelil kılar. Onlara
daima galip gelir .
Esma’ül Hüsna Şerhi:
İsm-i Celîl El- MÜZİL
Anlamı Zillete düşüren, hor ve hakir eden
Tesbih Adedi günde 770
Tesbih Niyeti Düşmanları zelil etmek için

 
Zalimin Zulmünden korunmak için Dua

Zalimin zulmünden kurtulmak için okunacak Dua , Zikir , Esma

 

zalimin zulmünden korkanın duası

Türkçe Okunuşu

“Yedi (kat) göğün ve azîm (yüce) Arş’ın Rabbi olan Allah’ım!
(Zalimi kast ederek) falan oğlu falandan, senin yaratıklarından onun taraftarlarından birinin aşırı giderek bana zulmetmesinden beni koru. Koruduğun ve senin himâyendeki kişi
güçlü, şânın yüce ve senden başka ilâh yoktur. ”

 

 

Zulümden Kurtulma Duası

Zalimin zulmünden kurtulmak için okunacak Dua , Zikir , Esma

 

Çok merhamet eden, insanları yükümlü tutmada pek
müsâmahalı ve yumuşak davranandır.
Tesbihat: Anlamı: Mahlukatına pek düşkün onları seven.Şevkatli.Af edeni af eder cömert ve merhametli olandır.İnsanların ve diğer mahlukatın arasına şevkat ve merhamet duygusunu yerleştiren.
Havas ve esrarı:kalbinde sevgi şevkat merhamet ve içinde insani duyguların yerleşmesi için Ya Rauf Celle Celaluhu diyerek
286 kere okunur.
Öfkelendiği an 10 kere okuyan ve 10 kere salavat okuyan kimsenin öfkesi sakinleşir.
Sırları: Her gören sever tüm insanlar sever merhametle nazar
eder . Çok acıyan, çok şevkatli, çok merhamet eden zat demektir. Bu esmayı zikredende kalbinde incelik, yumuşaklık,
hilmiyet, şevkat ve merhamet hasıl olur. Herkes onu sever.
En zalim en katı kapli bir adam bile incelik le ona meyleder
mehabbet eder. Ona kötülük fenalık edemez yapmak istese
bile gücü yetmez insanlar hayvanlar bile vahşileride ona sevgi muhabbet gösterir zarar veremez kendisine boyun eğer.
Esma’ül Hüsna ile Dua Etmek:
Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin
Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin
Cemalinle iltifat et bana refetinle muamele et bana
Esma’ül Hüsna Şerhi:
İsm-i Celîl Er- RAÛF
Anlamı Çok lütüfkar Çok esirgeyen
Tesbih Adedi günde 287
Tesbih Niyeti Hiçbir varlıktan zarar görmez

 

Düşmanın Şerrinden kurulmak için okunacak dua

Zalimin zulmünden kurtulmak için okunacak Dua , Zikir , Esma

 

düşmanın şerrinden korunması için okunacak dua

Türkçe Okunuşu:
BismillâhirRahmânirRahîm.
Allâhummahruz bi hırzi kudretike min keydil a’dâi, ve
hallisnî bi mennike cin sûi kasdil eşkıyâi ve eûzü bike min
kahril kâhirîne ve zulmiz-zâlimîne ve keydil ümerâil hâsidîne
ve ta’nil eşkıyâil müfsidîne ve şemâtetil eşirrâil muzırrîne, vel
hamdülillâhi Rabbil âlemîn.
Türkçe Meâli:
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.” “Allah’ım, düş-
manların ellerinden kudretinle beni muhafaza et. Eşkiyanm
kötülüklerinden beni muhafaza et. Kahredicilerin şerrinden
Sana sığınırım. Zalimlerin zulmünden ve hasetçilerin hasedinden Sana sığınırım, eşkıyanın, müfsitlerin (fesatçıların)
ve kötü kimselerin fena- lıklanndan, şerrinden Sana sığını-
rım, Alemlerin Rabbine hamd ve se na ederim.”
Düşmanların şerrinden korunmak için okunacak bu dua
tecrübe edilmiş dualardandır. Zalimlerin zulmünden ve eşkiyaların baskının dan korunmak için bu dua okunmalıdır. Bü-
yüklerimiz bu duayı bu gibi önemli hadiseler anında okumuş-
lar ve Hakk’a sığınmışlardır.
Ayrıca, hased edenlerin hasetliklerinden kurtulmak için de
yine bu duanın okunması tavsiye edilmektedir. İlk defa hased
eden Şeytan olmuş ve bu sebeple Allah’ın huzurundan kovulmuştur. Hz. Adem’i hazmedememiş, “Ben ateşten, o topraktan yaratılmıştır. Ben ondan hayırlıyım!” demek istemiş ve ilk
hased kapısını o melun (lanettik) aç mıştır.
Dünyada meydana gelen kötülüklerin çoğunun hasetlikten mey dana geldiklerine şüphe yoktur. Yüce Allah,
Peygamberimiz’e Felâk Suresi’nde Rabbine Sığınmasını tavsiye etmiş ve bu sığınmalann so nunda da: “Hased edenlerin
şerrinden Sana sığınırım, Allah’ım.” de mesini emretmiştir.
Düşmanın hilesini bozmak için dua

Zalimin zulmünden kurtulmak için okunacak Dua , Zikir , Esma

 

İntikam alan, günahkârları, adaletiyle yargılayan
lâyık oldukları cezaya çarptıran demektir.
Tesbihat: Düşmanın şerrinden korunmak cin şeytan ve kötü
niyetli insanların fitnelerinden emin olmak için 630 kere okunur. Güç yetirilemeyen bir kimsenin üzerine okunursa Allah
ondan intikamını alır.
Sırları: Zalimin zülmünden ve düşmanın şerrinden mahfuz
olur korunur. Acizlerin alamadıkları intikamlarınıkendilerine zulüm edenlerden acizler hesabına bizzat alan, suçluları
adaleti ile müstehak oldukları cezalara çarptıran, demektir.
Bu ismi şerifi zikir eden kimseye hiç bir zalim kötülük edemez
kötü fena düşünenler kendi kazdıkları kuyuya kendileri dü-
şerler.
Esma’ül Hüsna ile Dua Etmek:
Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin
İntikamın haktır senin
Sen ki mazlumların ahını işitir ezilenlerin halini görürsün
Cehennemin haktır senin
Sen ki dilediğine rahmet eyler dilediğine azab edersin
Adaletin haktır senin
Nefsimi isyandan uzak tut
Nefsimin eline bırakma beni
Kalbimi nisyandan uzak tut
En güzel hale kalp eyle kalbimi
Zalimden ve zulümden uzak tut
Adaletine razı eyle beni
Rahmetini ver gazabından uzak tut
Lütfuna muhatap eyle beni
Esma’ül Hüsna Şerhi:
İsm-i Celîl El- MÜNTEKIM
Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran
Anlamı
Tesbih Adedi günde 630
Tesbih Niyeti Zülüm ve fenalıktan korunmak

BİR ZALİMİ ZORBAYI ZELİL ETMEK İÇİN OKUNACAK ESMALAR

Zalimin zulmünden kurtulmak için okunacak Dua , Zikir , Esma

Büyüklük ve ululuğu pek yüce olandır. Sıfat veisimleriyle her türlü büyüklük kendine ait olandır.
Tesbihat: Celalet ve azamet sahibi.Şanına yakışmayan ve yaramayan şeylerden uzak.Zatı pek büyük ve ulu.
Havas ve esrarı:El Celil İsmi Şerifi zalimlerin zulmünden düş-
manların hilesinden ve insanların hakaret ve küçümseyici bakışlarından kurtulmak saygılı bir kişi olmak için Ya Celil Celle
Celaluhu diyerek 73 kere okunur.Bu ismi şerifi zikreden veya
miske ve zerafana yazan ve üzerinde taşıyanın kadri yüce olur
manevi halleri güzelleşir.Bu ismi şerifte talebeler için heybet
ve celal sırrı vardır.
Sırları: Ululuk,rifat,azamet,kibriya,büyüklük şanı olan hz. Allah demektir. kendi ismiyle çarpıp okuyan nasın insanın nazarına insanların kem gözüne azimli heybetli görünür kıymetini
bilin çok okuyun.Çok okunduğunda halkın gözüne muhabbetli gözükür insanlar sevgi ve muhabbet gösterirler.Zalim ve
zorbalar ise kendisinden çekinir fenalık yapamazlar kötülük
yapmak isteyenin kalbine korku düşer vazgeçer.

Esma’ül Hüsna Şerhi:
İsm-i Celîl El- CELÎL
Anlamı Celalet ve Ululuk sahibi
Tesbih Adedi günde 5329
Tesbih Niyeti Bir zalimi zorbayı zelil etmek için
 

Zalimleri kahretmek için esmalar

Zalimin zulmünden kurtulmak için okunacak Dua , Zikir , Esma

Elem ve zarar verici şeyleri hikmetinin gereği olarak
yaratandır. Yüce Allah, zarar veren şeyleri yaratmıştır. Fakat
onlardan zarar görmemizi değil, akine maddi-manevi bütün
zararlardan sakınarak korunmamızı emretmiştir.
Tesbihat: Zalimlerin maddeten ve manen zarara uğraması
için 1001 kere okunur. Bu ismi şerifin zikrine her Cuma gecesi
100 kere okumaya devam eden kimsenin vücudu afiyette olur
kavmine yakın olur.
Sırları: Elem ve mazarrat verici şeyler yaratan demektir.Düş-
mana çeşitli hastalıklar verdirmek hususunda elverişlidir. Bu
ismi şerif Allah’ın kullarına mazarrat veren başlarına bela olan,
kimselere türlü kahırlar ve belalar göndermek hususunda Cenabı Hakka yalvarılacak esmadır. Yahut o kuluna bir bela, bir
hastalık yada ıslahı hal eder. Asla beddua etmeyin zorda mecburda kalmadıkça.
Esma’ül Hüsna ile Dua Etmek:
Zarar da fayda da senin iznindedir
Zarara izin vermende bir hikmetledir
Sen hakkımda zarar murad etmezsin
İyilik senden kötülük nefsimdendir
İyiliğe mecalim yok sen iyileştir beni
Zarar da görünse faydadır taktir ettiğin
Kendime faydam yok zarardan kurtar beni
Esma’ül Hüsna Şerhi:
İsm-i Celîl Ed- DÂRR
Anlamı Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan
Tesbih Adedi günde 1001
Tesbih Niyeti Zararlı kişinin kahrı için

Düşmanları üzerine gâlip gelmek isteyen kişinin okuyacağı bir duâ

Zalimin zulmünden kurtulmak için okunacak Dua , Zikir , Esma

 
 

Zalimin Zulmü ile ilgili Hadisi Şerifler

Zalimin zulmünden kurtulmak için okunacak Dua , Zikir , Esma

57. Câbir radıyallahu anh’ den rivayet edildiğine göre,
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Zulümden sakınıp kaçınınız. Çünkü zulüm, kıyamet gününde
zâlime zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü
cimrilik sizden önceki ümmetleri helâk etmiş, onları birbirlerinin
haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helâl saymaya
sevketmiştir.”
Müslim, Birr 56
58. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre,
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kıyamet gününde, haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun hakkı, boynuzlu koyundan kısas
yoluyla alınacaktır.”
Müslim, Birr 60.
59. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’ den rivayet edildiğine göre,
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet
günü gelmeden önce o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin
sâlih amelleri varsa, yaptığı zulüm mikdarınca sevaplarından
alınır, (hak sahibine verilir.) Şâyet iyilikleri yoksa, kendisine zulüm
yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir.”
Buhârî, Mezâlim 10, Rikak 48
60. Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhüma’ dan rivayet
edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Müslüman, dilinden ve elinden müslümanların zarar
görmediği kimsedir. Muhâcir ise, Allah’ın yasakladığı şeylerden
uzak duran kimsedir.”
Buhârî, Îmân 4-5, Rikâk 26; Müslim, Îmân 64-65.

61. Ebû Ümâme İyâs İbni Sa’lebe el-Hârisî radıyallahu anh’
den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Yemin ederek bir müslümanın hakkını alan kimseye, Allah
cehennemi vâcip kılar, cenneti de haram eder.”
Bir adam dedi ki:
– Ya Resûlallah! Şayet o küçük ve değersiz bir şey ise?
Bunun üzerine Peygamberimiz:
“Misvak ağacından bir dal bile olsa böyledir” buyurdu.
Müslim, Îmân 218.
62. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre,
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
“Müflis kimdir, biliyor musunuz?” diye sordu. Ashâb:
– Bizim aramızda müflis, parası va malı olmayan kimsedir, de

diler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
“Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç
ve zekât sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnâd
ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu
dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin
günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan
kimsedir” buyurdular.
Müslim, Birr 59.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.