Bayram Fm

Delailül Hayrattan salavatı’ı şerifler ( Mübarek Gün ve Geceler )

Delailül Hayrattan salavatı’ı şerifler ( Mübarek Gün ve Geceler )
1.385 views
26 Haziran 2020 - 11:19

Delailül Hayrattan salavatı’ı şerifler ( Mübarek Gün ve Geceler )

Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedinninnebiyyiz zahidi resûlil melikis samedil vahidi
sallallahü aleyhi vesseleme salaten daimeten ila
müntehel ebedi bilen kıtain vela nefadin salaten
tüncina bihamin harri cehenneme ve bi‘sel mihadü.
* * *
Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedinninnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim.
Salaten layuhsa lehü adedün vela yuaddü
leha mededün. Allahümme salli ala Seyyidüna
Muhammedin salaten tükrimü biha mesvahü.
* * *
Ve tübelligu biha yevmel kıyameti mineşşefaati
rızahü. Allahümme salli ala Seyyidüna
Muhammedinnin nebiyyil asilis seyyidin nebilillezi
cae bilvahyi vettenzili ve evdahe beyanet tevili.
* * *
Ve caehul eminü Seyyidüna Cibrilü aleyhisselamü
bil kerameti vettafdili ve esra bihil melikül celilü filleylil
behimit-tavili fekeşe felehü an alel melekûti ve erahü
sena el ceberûti.
* * *

Ve nazaraila kudretil hayyid daimil bakıllezi
la yemûtü. Sallallahü aleyhi ve selleme salaten
makruneten bilcemali vel hüsni vel kemali vel hayri vel
ifdali. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin
ve ala ali Seyyidüna Muhammedin adedel aktari.
* * *
Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali
Seyyidüna Muhammedin adede verakıl eşcari.
Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali
Seyyidüna Muhammedin adede zebedil bihari.
* * *
Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali
Seyyidüna Muhammedin adedel enhari remlis
sahara vel gıfari. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin
ve ala ali Seyyidüna Muhammedin adede sıklil cibali
vel ahcari.
* * *
Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali
Seyyidüna Muhammedin adede ehlil cenneti ve ehlin
nari. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali
Seyyidüna Muhammedin adedel ebrari vet tüccari.
* * *
Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali
Seyyidüna Muhammedin adede ma yahtelifü bihil
leylü ven neharü. Vec‘alillahümme salatena aleyhi
hicaben min azabinnari. Ve sebeben li ibahati daril
karari.

* * *
İnneke entel azizül gaffarü. Ve sallallahü ala
Seyyidüna Muhammedin ve ala alihit tayyibine. Ve
zürriyetihil mübarekine ve sahabetihil ekremike ve
ezvacihi ümmehatil mü‘minine salaten mevsûleten
tetereddedü ila yevmiddini.
* * *
Allahümme ya zelmennillezi la yükafem-tinanühü.
Vet tavlillezi la yü-cazain‘amühü ve ihsanühü.
Nes‘elüke bike ve la nes‘elüke bi ehadin gayrike. En
tutlika elsinetena indes süali.
* * *
Ve tüveffi kana li salihil a‘mali. Ve tec‘alena minel
aminine yevmer recfi vez zelazili ya zel izzeti vel
celali.
* * *
Es‘elüke ya nûrennûri kablel ezmineti veddühûri.
Entel baki bila zevali nil ganiyyü bila misali nil
kuddûsüt tahirül aliyyül kahirüllezi la yuhitu bihi
mekanün vela yeştemilü aleyhi zamanün.
* * *
Es’elüke biesmaikel hüsna külli ha ve bia‘zami
esmaike ileyke ve eşrefi ha indeke menzileten ve
eczeliha indeke sevaben.
* * *
Ve esreiha minke icabeten ve bismikel mahzûnil

meknûnil celilil ecellil kebiril ekberil azimil a’zamillezi
tuhibbuhu ve terda ammen deake bihi. Ve testecibü
lehü duaehu.
* * *
Es‘elükellahümme bila ilahe illa entel hannanül
mennanü bediüssemavatı vel ardi zülcelali vel
ikrami. Alimül gaybi veş şehadetil kebirül müteali.
* * *
Ve es‘elüke bismikel azimil azamillezi iza duite
bihi ecebte ve iza süilte bihi a‘teyte. Ve es‘elüke
bismikellezi yezillü li azametihil uzamaü vel mülükü.
* * *
Vessibaü vel hevammü ve küllü şey‘in halaktehu ya
Allahü yaRabbi-estecib da‘veti ya men lehül izzetü
vel ceberûtü ya zelmülki vel melekûti ya men hüve
hayyün layemutü.
* * *
Sübhaneke rabbi ma azame şaneke ve erfaa
mekaneke ente rabbi ya mütekaddise fi ceberûtihi
ileyke ergabü ve iyyake erhebü.
* * *
Ya Azimü ya Kebirü ya Cebbarü ya Kadirü ya
Kaviyyü tebarekte ya Azimü tealeyte ya Alimü
sübhaneke ya Azimü sübhaneke ya Celilü.
* * *

Es‘elüke bismikel azimit tammil Kebiri en la tusallita
aleyna Cebbaren aniden. Vela şeytanen meriden
vela insanen hasûden vela zaifen min halkıke vela
şediden vela barren vela faciren vela abiden vela
aniden.
* * *
Allahümme inni es‘elüke feinni eşhi‘dü enneke
entellahüllezi la ilahe illa entel Vahidül Ehadüs
Samedüllezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekün
lehu küfüven Ehadün.
* * *
Ya hüve ya men la hüve illa hüve ya men la ilahe
illa hüve ya ezeliyyü ya ebediyyü ya dehriyyü ya
deymumiyyü ya men hüvel hayyüllezi la yemutü ya
ilahena ve ilahe külli şey‘in ilahen vahiden la ilahe
illa ente.
* * *
Allahümme fatiressemavati vel ardı alimel gaybi
veşşehadetir rahmaner Rahimel Hayyel Kayyümed
Deyyanel Hannanel Mennanel Baisel Varise Zel
Celali vel İkrami.
* * *
Kulûbül Haliki bi yedike nevasihim ileyke fe
entetezraül hayre fi kulibihim ve temhuş şerre iza
şi‘te minhüm. Fe es‘elükellahümme en temhu ve min
kalbi külli şey‘in tekrehühü.
* * *

Ve en tahşüve kalbi min haşyetike ve marifetike
ve rehbetike verragbete fi ma indeke vel emne vel
afi yete va‘tıf aleyna birrahmeti vel bereketi minke.
Ve elhimnessavabe vel hikmete fen-es‘elükellahümme ilmel haifi ne ve inabetel mühbitine ve
ihlasalmukınine. Ve şükressabirine ve tevbetes
sıddıkiyne. Ve nes‘elükellahümme bi nûri vechikellezi
melee erkane arşike en tezrea fi kalbi marifeteke
hatta arifeke hakka marifetike kema yenbegi en
turefe bihi.
Ve sallallahü ala Seyyidüna Muhammedin hatemin
Nebiyyine ve imamil mürseline ve ala alihi ve sahbihi
ve selleme teslimen velhamdü lillahi rabbil alemin.
* * *
Allahummağfirli muellifi hi verhamhu vecalhu minel
mahşurine fi zümretin nebiyyine ves siddikiyne veş
şühedai ves salihine bi fadlike ya Rahman.
* * *
Allahümmeşrah bissalati aleyhi sudûrena. Ve
yessir biha umûrena. Ve ferricbiha humûmena.
Vekşif biha gumumena vağfir biha zünubena. Vakdi
biha duyunena. Ve eslih biha ahvalena. Ve bellig
biha amalena.
* * *
Ve takabbel biha tevbetena. Vagsil biha havbetena.
Vensur biha hüccetena. Ve tahhir biha el sinetena.
Ve anis biha vahşetena. Verham biha gurbetena.
Vec‘alha nûren beyne eydina ve min halfi na ve an

eymanina ve an şemailina.
* * *
Ve min fevkine ve min tahtiha. Ve fil hayatina ve
mevtina ve fil kuburina ve haşrina ve neşrina. Ve
zillen yevmel kıyameti ala ruûsina. Ve sakkıl biha
mevazine hasenatina.
* * *
Ve edim berekatiha aleyna hatta nelka nebiyyena
ve Seyyidüna Muhammeden sallallahü aleyhi ve
selleme. Ve nahnü aminûne mutmeinnûne ferihûne
müsteb-şirûne.
* * *
Ve la tüferrik beynena ve beynehu hatta tüdhilena
müdhalehu ve te‘viyena ila civarihil kerimi maallezine
enamte aleyhim minennebiyyine ves sıddıkıyne veş
şühedai ves salihine ve hasüne ulaike refikan.
* * *
Allahümme inna amenna bihi sallallahü aleyhi
ve selleme ve lem nerehü. Femetti‘nellahüm me
fi ddareyni birü‘yetihi. Ve sebbit kulûbena ala
mahabbetihi. Vesta‘milna ala sünnetini.
* * *
Ve teveffena ala milletihi. Vahşurna fi zümretihin
naciyeti ve hizbihil müfl ihine. Venfe‘na bimen tavet
aleyhi kulûbüna min mehabbetihi sallallahü aleyhi ve
selleme yevme la cede ve la male ve la benine.

* * *
Ve evridna havzahül esfa. Veskına bike‘ sihil evfa.
Ve yessir aleyna ziyarete haremike ve haremihi
min kabli en tümitena. Ve edim aleynel ikamete
biharemike ve haremihi sallallahü aleyhi vesselleme
ila en neteveffa.
* * *
Allahümme inna nesteşfiu bihi ileyke iz hüve
evcehuş şüfeai ileyke. Ve nuksimü bihi aleyke
iz hüve azamü men uksime bihakkıhi aleyke. Ve
netevesselü bihi ileyke iz hüve ekrabül vesaili ileyke.
Neşkü ileyke yarabbi kasvete kulûbina.
* * *
Ve kesrete zünûbina ve tûle amalina. Ve fesade
amalina. Ve tekasülena anittaati ve hücûmena alel
muhalefati. Feni‘mel müşteka ileyhi ente yaRabbi
bike nestansırü ala a‘daina ve enfüsina fansuma ve
ala fazlike netevekkelü fi salahina.
* * *
Fela tekilna ila gayrike ya Rabbena. Ve ila cenabı
resûlike sallallahü aleyhi ve selleme nentesibü fela
tübidna. Ve bibabike nakıfüfela tatrüdna. Ve iyyake
nes‘elü fela tüheyyibna. Allahümmerham tazarruana.
* * *
Ve amin havfena. Ve tekabbel amalena. Ve eslih
ahvalena vec‘al bitaatikeştigalena. Ve ilel hayri
mealena.

* * *
Ve hakkık biziyadeti amalena. Vahtim bissaadeti
acelena. Haza züllüna zahirün beyne yedeyke. Ve
halüna la yahfa aleyke. Emertena feterekna. Ve
neheytena fertekebna. Ve la yeseuna illa afvüke.
* * *
Fa‘fü anna ya hayre memul in ve ekreme mes‘ulin.
İnneke afüvvün raufün rahimün. Ya erhamerrahimine.
Ve sallallahü ala Seyyidina Muhammedin ve ala
alihi ve sahbihi ve selleme teslimen. Velhamdülillahi
Rabbil Alemine. Ve hüve hasbüna ve ni‘mel vekilü.
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil-azim.
* * *
Elhamdulillahi Rabbilalemin, Hasbiyallahu Venimel
vekil, Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim,
Allahumme inni ebrau min havli ve min kuvveti ila
havlike ve kuvvetike.
* * *
Allahümme inni etekarrebu ileyke bisselati ala
Seyyidüna Muhammedin Abdike ve Nebiyyike
ve Resulike Seyyidil Mürselin Sellallahu teala ve
selleme aleyhi ve aleyhim ecmain.
* * *
Imtisalen li emrike vetesdikan lehu ve muhabbeten
fi hi ve şevkan ileyhi ve tazimen li kadrihi ve li
kevnihi. Ehlen li zalike Fetakabbelahu minni bi
fadtlike vecalni min ibadikes‘salihin, ve vaffi kni li


kıraatika ala devami bicahihi indeke, ve Sallahû ala
Seyyidüna Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.
* * *
Allahumme salli ala ruhi Seyyidüna Muhammedin
fil ervahi. Allahumme salli ala cesedi Seyyidüna
Muhammedin fil eczadi. Allahumme salli ala gabri
Seyyidüna Muhammedin fil guburi.
* * *
Allahumme ebli ruhe Seyyidüna Muhammedin
minni tehiyyeten ve selama. Allahümme Salli ve Sellim ve Barik Ala men ismihü Seyyidüna Muhammed
(s.a.v.). Allahümme Salli ve Sellim ve Barik ala men
ismihü Seyyidüna Ahmed.
* * *
Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve
ala alihi kema salleyte ala Seyyidüna İbrahime ve
barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema barekte ala ali Seyyidüna
İbrahime fi l alemine inneke hamidün mecidün.
* * *
Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin
ve ali Seyyidüna Muhammedin kema salleyte
ala Seyyidüna İbrahime ve barik ala Seyyidüna
Muhammedin ve ali Seyyidüna Muhammedin kema
barekte ala Seyyidüna İbrahime inneke hamidün
mecidün.
* * *

Allahümme barik ala Seyyidüna Muhammedin
ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema barekte
ala Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidü.
Allahümme dahiyel medhuvvati ve bariel mesmûkati
ve cebbarel kulûbi ala fi tretiha şakiyyiha ve saidi
hac‘al şeraife salavatike ve nevamiye berekatike
ve ra fete tahannünike ala Seyyidüna Muhammedin
abdike ve resûlikel fatihi lima uğlika vel hatimi
lima sebeka vel mu‘linil hakka bilhakkı veddamiği
liceyşatil ebatili.
* * *
Kema hummile fadtalaa bi emrike bi taatike
müstevfi zen fi merdatike vaiyen li vahyike hafızan
li ahdike maziyeten ala nefazi emrike hatta evra
kabesen li kabisin alaullahi tasilü bi ehlihi esbabehü
bihi hüdiyetil kulûbü ba‘de havzatil fi teni vel ismi
ve ebhece mûdihatil a‘lami ve nairatil ahkami ve
müniratil İslami fehüve eminükel memûnü ve haziün
ilmikel mahzuni ve Şehidüke yevmeddini ve baisüke
ni‘meten ve resûlike bil hakkı rahmeten.
* * *
Allahümmefsah lehü fi adnike ve eczihi muzaafatil
hayri min fazlike mühenneatin lehü gayre
mükedderatin min fevzi sevabikel mahlûli ve cezili
ataikel ma‘lûli. Allahümme ali ala binain nasi binaehü
ve ekrim mesvahü ledeyke ve nüzülehü ve etmim
lehü Nûrehü ve eczihi minibti‘asike lehü makbûleş
şehadeti ve merdiyyel mekaleti za mantıkin adlin ve
huttetin faslin ve bürhanin azimin.

* * *
İnnellahe ve melaiketehü yusallûne alennebiyyi ya
eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimü teslimen.
Lebbeykellahümme Rabbi ve sa‘deyke salavatullahib
berrir rahimi. Vel melaiketil mukarrebine ven
nebiyyine vessıddıkıyne veşşühedai ves-salihine.
* * *
Vema sebbaha leke min şey‘in ya Rabbel
alemine.Ala Seyyidena Muhammed ibni Abdullahi
hatemin nebiyyine. Ve Seyyidil mürseline ve imamil
müttekıyne ve resûli Rabbil alimineş şahidil beşiddai
ileyke biiznikes siracil müniri aleyhis selamü.
* * *
Allahümme ecal salavatike ve berekatike ve
rahmetike ala seyyidil mürseline ve imamil müttekıyne
ve hatemin nebiyyine Seyyidüna Muhammedin
abdike ve resûlike imamil hayri ve kaaidil hayri
ve resûlir rahmeti, allahüm-meb‘ashü mekamen
mahmûden yağbituhü fi hil evvelûne vel ahirûne.
* * *
Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin
ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema salleyte
ala Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün.
Allahümme barik ala Seyyidüna Muhammedin ve
ala ali Seyyidüna Muhammedin kema barekte ala
Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün.
* * *

Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala
alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyetihi
ve ehli beytihi ve asharihi ve ansarihi ve eşyaihi ve
muhibbihi ve ümmetihi ve aleyna maahüm ecmaine
ya erhamer rahimine.
* * *
Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin adede
men salla aleyhi ve salli ala Seyyidüna Muhammedin
adede men lem yusalli aleyhi ve salli ala Seyyidüna
Muhammedin kema emertena bissalati aleyhi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.