Bayram Fm

Ashabı Bedir’in Fazileti ( Mübarek Gün ve Geceler )

Ashabı Bedir’in Fazileti ( Mübarek Gün ve Geceler )
449 views
26 Haziran 2020 - 11:18

Ashabı Bedir’in Fazileti ( Mübarek Gün ve Geceler )

1- Bedir Savaşı’na katılanların cennetlik olduklarını
bizzat Resulü Ekrem Efendimiz müjdelemişlerdir.
2- Savaşın seyri sırasında kendilerine Allah
tarafından gönderilen meleklerin de katıldığı
Kur’ân’da bildirilmiş olup bu onlar için ayrıca bir
fazilet sebebidir.
3- Ehli kemâl bazı zevatın beyanına nazaran
Evliyâullah’dan pek çoğu velilik makamına Bedir
ehlinin mübarek isimlerini okumaya devam etmekle
nail olmuşlardır.
4- Birçok hastalığa tutulan kimsenin Bedir ehlinin
mübarek ismini zikr ederek bu vesile ile şifa taleb
edip lütfü ilâhiye mazhar olarak hastalıklarından
kurtuldukları rivayet edilmektedir.
5- Ehli irfan bir zat:
“Hasta bir kimsenin başına elimi koyup halis bir
niyyetle Bedir ashabının adını okuduğumda mutlak
şifa hâsıl olmuştur. Hatta hastanın eceli dahi gelmişse
en azından rahatsızlığı hafiflemiştir.” demektedir.
6- Bazıları da:
“Duadan önce Bedir ashabının isimlerinin
okunmasının duânin sür’atle kabulüne vesile
olduğunu” söylemişlerdir.
Cafer b. Abdullah şöyle diyor:
“Babam bana Peygamber (S.A.V.)’in bütün

166
ashabını sevmemi vasiyet eder ve şunu ilave ederdi.
“Ey canım yavrum, Bedir ashabının adı zikr edilince
duâ kabul olunur, bu mübarek isimleri zikreden kulu,
ilâhi rahmet; bereket gufran ve rızâ-ı İlâhî kuşatır. Bu
isimleri okuyarak hacetde bulunanın dileği mutlaka
yerine getirilir…”
7- “Ehli Bedrin üzerinde bulundurmak, okumak,
hıfzetmek, düşman üzerine nusret, düşmanların
şerrinden vikayet ve yangın ve hırsız ve boğulmaktan
sıyânet ve veba ve tâûn ve cünûn ve emrazı sâireden
himayet ve zevali fark ve husûlu gına ve vefâi duyûn
ve güfrânü zünûb ve keşfi kürûb ve tenviri kulûb
velhâsıl cemîi matâlibi dünyeviyyeye ve mekâsıdı
uhreviyyeye vusul ve celbi menfaii âlakiyye ve
enfüsiyye ve ins ve cinnin mazaratlarını def etmek ve
merâtibi dünyeviyyeye nail olmak için iksiri mücerreb
olduğuna Meşihât-ı İslâmiyye tarafından mücahidini
Islamiyyeye hediye olunmuştur.”
Şu kadar var ki: Bu mübarek isimlerin okunuşu
sırasında herbirinin adı söylenince, Radıyallahü anh
(Allah ondan razı olsun) demek lazımdır.
Şüphe yok ki Peygamberimizin adı söylenince
Sallallahü Aleyhi ve Sellem denecektir. Zira bu
edebe riayet etmek, maksadın daha kısa zamanda
elde edilmesinde vesiledir. Cenab-ı Hakk (c.c.)
bizleri onların şefaatine nail eylesin. Amin
(Rıdvanullahi aleyhim ecmeıyn)
1. Seyyidüna ve nebiyyüna Muhammed el-Muhaciri

(Sav)
2. Seyyidüna Ebû Bekir Sıddıyk el-Muhaciri (r.a.)
3. Seyyidüna Ömer ibnü’l-Hattab el-Muhaciri (r.a.)
4. Seyyidüna Osman ibn-i Affan el-Muhaciri (r.a.)
5. Seyyidüna Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri (r.a.)
6. Seyyidüna Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri
(r.a.)
7. Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri (r.a.)
8. Seyyidüna Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri
(r.a.)
9. Seyyidüna Sa’d bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (r.a.)
10. Seyyidüna Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri (r.a.)
11. Seyyidüna Ebu Ubeyde b. Cerrah el-Muhaciri
(r.a.)
12. Seyyidüna Übeyy ibn-i Ka’b el-Hazreci (r.a.)
13. Seyyidüna el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhaciri
(r.a.)
14. Seyyidüna el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri
(r.a.)
15. Seyyidüna Es’ad ibn-i Yezîd el-Hazreci (r.a.)
16. Seyyidüna Enes Mevla Rasülillah Muhaciri
(r.a.)
17. Seyyidüna Enes ibn-i Muaz el-Hazreci (r.a.)
18. Seyyidüna Enes ibn-i Katadet’el-Evsi (r.a.)

19. Seyyidüna Evs ibn-i Sabit el-Hazreci (r.a.)
20. Seyyidüna Evs ibn-i Havli el-Hazreci (r.a.)
21. Seyyidüna İyas ibn-i Evs el-Evsi (r.a.)
22. Seyyidüna İyas ibn’il-Bükeyr el-Muhaciri (r.a.)
23. Seyyidüna Büceyr b. Ebi Büceyr el-Hazreci
(r.a.)
24. Seyyidüna Bahhas ibn-i Sa’lebe el-Hazreci
(r.a.)
25. Seyyidüna el-Bera bin Ma’rur el-Hazreci (r.a.)
26. Seyyidüna Besbese bin Amr el-Hazreci (r.a.)
27. Seyyidüna Bişr ibn’il-Bera el-Hazrecî (R.A,)
28. Seyyidüna Beşir ibn-i Said el-Hazrecî (r.a.)
29. Seyyidüna Bilal ibn-i Rebah el-Muhaciri (r.a.)
30. Seyyidüna Temim Mevla Hıraş el-Hazreci (r.a.)
31. Seyyidüna Temim Mevla Beni Ganem b. esSilm el-Evsî (r.a.)
32. Seyyidüna Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (r.a.)
33. Seyyidüna Sabit ibn-i Akram el-Evsi (r.a.)
34. Seyyidüna Sabit ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (r.a.)
35. Seyyidüna Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (r.a.)
36. Seyyidüna Sabit ibn-i Amr el-Hazreci (r.a.)
37. Seyyidüna Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (r.a.)
38. Seyyidüna Sa’lebe bin Hatim el-Evsî (r.a.)

39. Seyyidüna Sa’lebe bin Amr el-Hazrecî (r.a.)
40. Seyyidüna Sa’lebe bin Aneme el-Hazreci (r.a.)
41. Seyyidüna Sıkf ibn-i Amr el-Muhaciri (r.a.)
42. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah b. Riyab elHazrecî (r.a.)
43. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Amr elHazreci (r.a.)
44. Seyyidüna Cebbar ibn-i Sahr el-Hazrecî (r.a.)
45. Seyyidüna Cübr ibn-i Atik el-Evsi (r.a.)
46. Seyyidüna Cübeyr ibn-i İyas el-Evsi (r.a.)
47. Seyyidüna Hamza bin Abd’il-Muttalib elMuhaciri (r.a.)
48. Seyyidüna el-Haris ibn-i Enes el-Evsi (r.a.)
49. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Rafi’ el-Evsi
(r.a.)
50. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Muaz el-Evsî
(r.a.)
51. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hatib el-Evsî (r.a.)
52. Seyyidüna el-Haris ibn-i Ebî Hazme el-Evsi
(r.a.)
53. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hazme el-Hazreci
(r.a.)
54. Seyyidüna el-Haris ibn-i Simme el-Hazrecî
(r.a.)

55. Seyyidüna el-Haris ibn-i Arfece el-Evsi (r.a.)
56. Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Evsî (r.a.)
57. Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)
58. Seyyidüna el-Haris ibn’un-Nu’man ibn-i
Ümeyye el-Evsi (r.a.)
59. Seyyidüna Harise bin Süraka el-Hazrecî
(ŞEHİD) (r.a.)
60. Seyyidüna Harise bin Nu’man el-Hazreci (r.a.)
61. Seyyidüna Hatıb ibn-i Ebi Beltea el-Muhaciri
(r.a.)
62. Seyyidüna Hatıb ibn-i Amr el-Muhaciri (r.a.)
63. Seyyidüna el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî
(r.a.)
64. Seyyidüna Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî (r.a.)
65. Seyyidüna Haram ibn-i Milhan el-Hazreci (r.a.)
66. Seyyidüna Hureys ibn-i Zeyd el-Hazreci (r.a.)
67. Seyyidüna el-Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri
(R.A)
68. Seyyidüna Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazreci
(r.a.)
69. Seyyidüna Harice bin Zeyd el-Hazrecî (r.a.)
70. Seyyidüna Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî
(r.a.)
71. Seyyidüna Halid ibn-i Kays el-Hazreci (r.a.)

72. Seyyidüna Habbab ibn’ül-Eret el-Muhaciri (r.a.)
73. Seyyidüna Habbab Mevla Utbe el-Muhaciri
(r.a.)
74. Seyyidüna Hubeyb ibn-i İsaf el-Hazreci (r.a.)
75. Seyyidüna Hıdaş ibn-i Katade el-Evsi (r.a.)
76. Seyyidüna Hıraş ibn’is-Sımme el-Hazrecî (r.a.)
77. Seyyidüna Hureym ibn-i Fatik el-Muhacirî (r.a.)
78. Seyyidüna Hallad ibn-i Rafi’ el-Hazreci (r.a.)
79. Seyyidüna Hallad ibn-i Süveyd el-Hazrecî (r.a.)
80. Seyyidüna Hallad ibn-i Amr el-Hazreci (r.a.)
81. Seyyidüna Hallad ibn-i Kays el-Hazreci (r.a.)
82. Seyyidüna Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.»
83. Seyyidüna Halife bin Adiyy el-Hazrecî (r.a.)
84. Seyyidüna Huneys ibn-i Hazafe el-Muhaciri
(r.a.)
85. Seyyidüna Havvat ibn-i cübeyr el-Evsî (r.a.)
86. Seyyidüna Havli bin Ebî Havli el-Muhaciri (r.a.)
87. Seyyidüna Zekvan ibn-i Ubeyd el-Hazrecî (r.a.)
88. Seyyidüna Zü’ş-Şimaleyn ibn-i Abd Amr elMuhaciri (ŞEHİD)
(r.a.)
89. Seyyidüna Raşid ibn-i Mualla el-Hazrecî (r.a.)
90. Seyyidüna Rafi bin Haris el-Hazreci (r.a.)

172
91. Seyyidüna Rafi’ bin ğunecde el-Evsî (r.a.)
92. Seyyidüna Rafi’ bin Malik el-Hazrecî (r.a.)
93. Seyyidüna Rafi’ibn’ül-Muall el-Hazrecî (ŞEHİD)
(r.a)
94. Seyyidüna Rafi’ bin Yezîd el-Evsi (r.a.)
95. Seyyidüna Rib’ıy bin Rafi’ el-Evsî (r.a.)
96. Seyyidüna er-Rebi’ibn-ü İyas el-Hazrecî (r.a.)
97. Seyyidüna Rabia bin Eksem el-Muhaciri (r.a.)
98. Seyyidüna Ruhayle bin Sa’lebe el-Hazrecî (r.a.)
99. Seyyidüna Rifaa bin Haris el-Hazreci (r.a.)
100.Seyyidüna Rifaa bin Rafi’ el-Hazrecî (r.a.)
101.Seyyidüna Rifaa bin Abd’il Münzir el-Evsî (r.a.)
102.Seyyidüna Rifaa bin Amr el-Hazreci (r.a.)
103.Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam (r.a.)
104.Seyyidüna Ziyad ibn’is-Seken el-Evsî (r.a.)
105.Seyyidüna Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (r.a.)
106.Seyyidüna Ziyad ibn-i Amr el-Hazreci (r.a.)
107.Seyyidüna Zeyd ibn-i Eslem el-Evsi (r.a.)
108.Seyyidüna Zeyd ibn-i Harise el-Muhaciri (r.a.)
109.Seyyidüna Zeyd ibn’ül-Hattab el-Muhaciri (r.a.)
110.Seyyidüna Zeyd ibn’ül-Müzeyyen elHazrecî(r.a.)

111.Seyyidüna Zeyd ibn’ül-Mualla el-Hazrecî (r.a.)
112.Seyyidüna Zeyd ibn-i Vedia el-Hazreci (r.a.)
113.Seyyidüna Salim Mevla Ebî Huzeyfe elMuhaciri (r.a.)
114.Seyyidüna Salim ibn-i Umeyr el-Evsî (r.a.)
115.Seyyidüna es-Saib ibn-i Osman el-Muhaciri
(R.A)
116.Seyyidüna Sebre bin Fatik el-Muhaciri (r.a.)
117.Seyyidüna Süraka bin Amr el-Hazrecî (r.a.)
118.Seyyidüna Süraka bin Ka’b el-Hazreci (r.a.)
119.Seyyidüna Sa’d Mevla Hatıb el-Muhaciri (r.a.)
120.Seyyidüna Sa’d ibn’i Havle el-Muhaciri (r.a.)
121.Seyyidüna Sa’d ibn’i Hayseme el-Evsî (ŞEHİD)
(r.a.)
122.Seyyidüna Sa’d ibn’ür-Rebi el-Hazrecî (r.a.)
123.Seyyidüna Sa’d ibn-i Zeyd el-Evsi (r.a.)
124.Seyyidüna Sa’d ibn-i Sa’d el-Hazrecî (r.a.)
125.Seyyidüna Sa’d ibn-i Sehi el-Hazreci (r.a.)
126.Seyyidüna Sa’d ibn-i Ubade el-Hazrecî (r.a.)
127.Seyyidüna Sa’d ibn-u Ubeyd el-Evsi (r.a.)
128.Seyyidüna Sa’d ibn-i Osman el-Hazrecî (r.a.)
129.Seyyidüna Sa’d ibn-i Muaz el-Evsi (r.a.)
130.Seyyidüna Süflan ibn-i Bişr el-Hazrecî (r.a.)

131.Seyyidüna Seleme bin Eslem el-Evsî (r.a.)
132.Seyyidüna Süleym ibn-ül-Haris el-Hazrecî
(r.a.)
133.Seyyidüna Seleme bin Selame el-Evsi (r.a.)
134.Seyyidüna Selît’ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)
135.Seyyidüna Süleym ibn-ül Haris el-Hazrecî
(r.a.)
136.Seyyidüna SUleym ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)
137.Seyyidüna Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)
138.Seyyidüna Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî
(r.a.)
139.Seyyidüna Simak ibn-i Sa’d el-Hazrecî (r.a.)
140.Seyyidüna Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhaciri
(r.a.)
141.Seyyidüna Sinan ibn-i Sayfi el-Muhaciri (r.a.)
142.Seyyidüna Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (r.a.)
143.Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (r.a.)
144.Seyyidüna Sehl ibn-i Atik el-Hazreci (r.a.)
145.Seyyidüna Sehl ibn-i Kays el-Hazreci (r.a.)
146.Seyyidüna Sehl ibn-i Vehb el-Muhaciri (r.a.)
147.Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (r.a.)
148.Seyyidüna Sevad ibn-i Zerin el-Hazrecî (r.a.)
149.Seyyiduna Sevad ibn-i Ğaziyye el-Hazrecî

(r.a.)
150.Seyyidüna Süveybıt ibn-i Harmele el-Muhaciri
(r.a.)
151.Seyyidüna Şüca’ ibn-i Ebi Vehb el-Muhaciri
(r.a.)
152.Seyyidüna Şerik ibn-i Enes el-Evsî (r.a.)
153.Seyyidüna Şemmas ibn-i Osman el-Muhaciri
(r.a.)
154.Seyyiduna Sabiyh Mevla Eb’l-As el-Muhaciri
(r.a.)
155.Seyyidüna Safvan ibn-i Vehb el-Muhaciri
(ŞEHİD)(r.a.)
156.Seyyidüna Şuheyb ibn-i Sinan el-Muhaciri
(r.a.)
157.Seyyidüna Sayfi bin Sevad el-Hazreci (r.a.)
158.Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Harise el-Hazreci
(r.a.)
159.Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Abd-i Amr elHazrecî (r.a.)
160.Seyyidüna Damre bin Amr el-Hazreci (r.a.)
161.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Haris el-Muhaciri
(r.a.)
162.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Malik el-Hazrecî
(r.a.)
163.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Nu’man el-Hazrecî

(r.a.)
164.Seyyidüna Tuleyb ibn-u Umeyr el-Muhaciri
(r.a.)
165.Seyyidüna Asım ibn-i Sabir el-Evsî (r.a.)
166.Seyyidüna Asım ibn-i Adiyy el-Evsî (r.a.)
167.Seyyidüna Asım ibn-i Ukeyr el-Hazrecî (r.a.)
168.Seyyidüna Asım ibn-i Kays el-Evsi (r.a.)
169.Seyyiduna Akıl ibn’ül-Bükeyr el-Muhaciri (r.a.)
(ŞEHİD)
170.Seyyidüna Amir ibn-i Ümeyye el-Hazreci (r.a.)
171.Seyyidüna Amir ibn-i Bükeyr el-Muhaciri (r.a.)
172.Seyyiduna Amir ibn-i Rebia el-Muhacirî (r.a.)
173.Seyyidüna Amir ibn-i Sa’d el-Hazrecî (r.a.)
174.Seyyidüna Amir ibn-i Seleme el-Hazrecî (r.a.)
175.Seyyidüna Amir ibn-i Füheyre el-Muhaciri (r.a.)
176.Seyyidüna Amir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (r.a.)
177.Seyyidüna Amir ibn-i Yezîd el-Evsî (r.a.)
178.Seyyidüna Ayiz ibn-i Maıs el-Hazreci (r.a.)
179.Seyyidüna Abbad ibn-i Bişr el-Evsi (r.a.)
18O.Seyyidüna Abbad ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)
181.Seyyidüna Ubade bin Samit el-Hazrecî (r.a.)
182.Seyyidüna Abdullah ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî
(r.a.)

183.Seyyidüna Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (r.a.)
184.Seyyidüna Abdullah ibn-i Çahş el-Muhaciri
(r.a.)
185.Seyyidüna Abdullah ibnü’l-Ced el-Hazrecî
(r.a.)
186.Seyyidüna Abdullah ibn’ül-Humeyyir elHazreci (r.a.)
187.Seyyiduna Abdullah ibn’ür-Rebi el-Hazreci
(r.a.)
188.Seyyidüna Abdullah ibn-i Revaha el-Hazrecî
(r.a.)
189.Seyyidüna Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazreci (r.a.)
190.Seyyidüna Abdullah ibn-i Süraka el-Muhaciri
(r.a.)
191.Seyyidüna Abdullah ibn-i Seleme el-Evsi (r.a.)
192.Seyyidüna Abdullah ibn-i Sehi el-Evsi (r.a.)
193.Seyyidüna Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhaciri
(r.a.)
194.Seyyidüna Abdullah ibn-i Şerik el-Evsi (r.a.)
195.Seyyidüna Abdullah ibn-i Tarık el-Evsi (r.a.)
196.Seyyidüna Abdullah ibn-i Amir el-Hazreci (r.a.)
197.Seyyidüna Abdullah ibn-i Abd-i Menaf elHazreci (r.a.)
198.Seyyidüna Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazrecî

(r.a.)
199.Seyyidüna Abdullah ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)
200.Seyyidüna Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî
(r.a.)
201.Seyyidüna Abdullah ibn-i Kays bin Halid elHazrecî (r.a.)
202.Seyyiduna Abdullah ibn-i Kays bin Sayfi elHazrecî (r.a.)
203.Seyyidüna Abdullah ibn-i Ka’b el-Hazrecî (r.a.)
204.Seyyidüna Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhaciri
(r.a.)
205.Seyyidüna Abdullah ibn-i Mes’ud el-Muhacirî
(r.a.)
206.Seyyidüna Abdullah ibn-i Maz’un el-Muhacirî
(r.a.)
207.Seyyidüna Abdullah ibn-i Numan el-Muhacirî
(r.a.)
208.Seyyidüna Abd-i Rabb ibn-i Cebr el-Evsî (r.a.)
209.Seyyiduna Abdurrahman ibn-i Cebr el-Evsi
(r.a.)
210.Seyyidüna Abdet’el-Haşhaş el-Hazrecî (r.a.)
211.Seyyidüna Abd ibn-i Amir el-Hazrecî (r.a.)
212.Seyyidüna Ubeyd ibn’ut-Teyyihan ey-Evsî
(r.a.)

213.Seyyidüna Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (r.a.)
214.Seyyidüna Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsi (r.a.)
215.Seyyidüna Ubeyde bin Haris el-Muhaciri (r.a.)
216.Seyyidüna Utban ibn-i Malik el-Hazrecî (r.a.)
217.Seyyidüna Utbe bin Rebıa el-Hazrecî (r.a.)
218.Seyyidüna Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (r.a.)
219.Seyyidüna Utbe bin Gazvan el-Muhacirî (r.a.)
220.Seyyidüna Osman ibn-i Maz’un el-Muhacirî
(r.a.)
221.Seyyidüna el-Aclan ibn’ün Nu’man el-Hazrecî
(r.a.)
222.Seyyidüna Adiyy ibn-i Ebi Zağba el-Hazreci
(r.a.)
223.Seyyidüna İsmet’übn’ül-Husayn el-Hazrecî
(r.a.)
224.Seyyidüna Usaymet’ül-Hazreci (r.a.)
225.Seyyidüna Atıyye bin Nüveyre el-Hazrecî (r.a.)
226.Seyyidüna Ukbe bin Amir el-Hazrecî (r.a.)
227-Seyyidüna Ukbe bin Osman el Hazrecî (r.a.)
228.Seyyiduna Ukbe bin Vehb el-Hazreci (r.a.)
229.Seyyidüna Ukbe bin Vehb el-Muhacirî (r.a.)
230.Seyyidüna Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhacirî
(r.a.)

180
231.Seyyidüna Amman ibn-i Yasir el-Muhacirî (r.a.)
232.Seyyidüna Umare bin Hazm el-Hazrecî (r.a.)
233.Seyyidüna Umare bin Ziyad el-Evsî (r.a.)
234.Seyyidüna Amr ibn-i İyas el-Hazrecî (r.a.)
235.Seyyidüna Amr ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (r.a.)
236.Seyyidüna Amr ibn’ül-Cemuh el-Hazrecî (r.a.)
237.Seyyidüna Amr ibn’ül-Haris el-Hazrecî (r.a.)
238.Seyyidüna Amr ibn’ül Haris el-Muhacirî (r.a.)
239.Seyyidüna Amr ibn-i Süraka el-Muhaciri (r.a.)
240.Seyyidüna Amr ibn-i Ebi Şerh el-Muhaciri (r.a.)
241.Seyyidüna Amr ibn-i Talk el-Hazreci (r.a.)
242.Seyyidüna Amr ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)
243.Seyyidüna Amr ibn-i Muaz el-Evsî (r.a.)
244.Seyyidüna Umeyr ibn-i Haram el-Evsî (r.a.)
245.Seyyidüna Umeyr ibn’ül Humam el-Hazrecî
(r.a.) (ŞEHİD)
246.Seyyidüna Umeyr ibn’ül-Amir el-Hazrecî (r.a.)
247.Seyyidüna Umeyr ibn-i Avf el-Muhacirî (r.a.)
248.Seyyidüna Umeyr ibn-i Ma’bed el-Evsî (r.a.)
249.Seyyidüna Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhacirî
(r.a.) (ŞEHİD)
250.Seyyidüna Avf ibn’ül-Haris el-Hazreci (r.a.)

251.Seyyidüna Uveym ibn-i Saide el-Evsî (r.a.)
252.Seyyidüna İyaz ibn-i Züheyr el-Muhacirî (r.a.)
253.Seyyidüna Ğannam ibn-i Evs el-Hazrecî (r.a.)
254.Seyyiduna el-Fakih ibn-i Bişr el-Hazrecî (r.a.)
255.Seyyiduna Ferve bin Amr el-Hazrecî (r.a.)
256.Seyyiduna Katade bin Numan el-Hazrecî (r.a.)
257.Seyyidüna Kudame bin Maz’un el-Muhaciri
(r.a.)
258.Seyyidüna Kutbe bin Amir el-Hazreci (r.a.)
259.Seyyidüna Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (r.a.)
260.Seyyidüna Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (r.a.)
261.Seyyidüna Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî
(r.a.)
262.Seyyidüna Ka’b ibn-i Cemmez el-Hazreci (r.a.)
263.Seyyidüna Ka’b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (r.a.)
264.Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhacirî
(r.a.)
265.Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhaciri
(r.a.)
266.Seyyidüna Malik ibn’ud Duhşum el-Hazrecî
(r.a.)
267.Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazreci (r.a.)
268.Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazrecî (r.a.)

269.Seyyidüna Malik ibn-i Amr el-Muhaciri (r.a.)
270.Seyyidüna Malik ibn-i Kudame el-Evsı (r.a.)
271.Seyyidüna Malik ibn-i Mes’üd el-Hazrecî (r.a.)
272.Seyyiduna Malik ibn-i Nümeyle el-Evsi (r.a.)
273.Seyyidüna Malik Mübeşşir bin Abd’il-Munzir
el-Evsî (r.a.) (ŞEHİD)
274-Seyyidüna Mücezzer ibn-i Ziyad el-Hazreci
(r.a.)
275.Seyyidüna Muhriz ibn-i Amin el-Hazrecî (r.a.)
276.Seyyidüna Muhriz ibn-i Nasle el-Muhaciri (r.a.)
277.Seyyidüna Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî
(r.a.)
278.Seyyidüna Midlac ibn-i Amir el-Muhaciri (r.a.)
279.Seyyidüna Mersed ibn-i Mersed el-Hazreci
(r.a.)
280.Seyyiduna Mistah ibn-i Üsase el-Muhaciri (r.a.)
281.Seyyidüna Mes’üd ibn-i Evs el-Hazrecî (r.a.)
282.Seyyidüna Mes’üd ibn-i Halde el-Hazrecî (r.a.)
283.Seyyidüna Mes’üd ibn-i Rebia el-Muhacirî
(r.a.)
284.Seyyidüna Mes’üd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (r.a.)
285.Seyyidüna Mes’üd ibn-i Sa’d el-Hazrecî (r.a.)
286.Seyyidüna Mes’üd ibn-i Sa’d el-Evsi (r.a.)

287.Seyyidüna Mus’ab ibn-i Umeyr el-Muhacirî
(r.a.)
288.Seyyidüna Muaz ibn-i Cebel el-Hazreci (r.a.)
289.Seyyidüna Muaz ibn-i Haris el-Hazreci (r.a.)
290.Seyyidüna Muaz ibn-üs Sımme el-Hazrecî
(r.a.)
291.Seyyidüna Muaz ibn-i Amr el-Hazreci (r.a.)
292.Seyyidüna Muaz ibn-i Maıs el-Hazreci (r.a.)
293.Seyyidüna Ma’bed ibn-i Abbad el-Hazreci (r.a.)
294.Seyyidüna Ma’bed ibn-i Kays el-Hazreci (r.a.)
295.Seyyidüna Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsi (r.a.)
296.Seyyidüna Muattib ibn-i Avf el-Muhaciri (r.a.)
297.Seyyidüna Muattib ibn-i Kuşeyr el-Evsî (r.a.)
298.Seyyidüna Ma’kıl ibn-i Munzir el-Hazreci (r.a.)
299.Seyyidüna Ma’mer ibn-i Haris el-Hazreci (r.a.)
300.Seyyidüna Ma’n ibn-i Adiyy el-Hazreci (r.a.)
301.Seyyidüna Ma’n ibn-i Yezîd el-Muhaciri (r.a.)
302-Seyyidüna Muavviz ibn-i Haris el-Hazreci (r.a.)
303.Seyyidüna Muavviz ibn-i Amr el-Hazreci (r.a.)
304.Seyyidüna Mikdad ibn’ül-Esved el-Muhaciri
(r.a.)
305.Seyyidüna Muleyl ibn-i Vebre el -Hazreci (r.a.)
306.Seyyidüna Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)

307.Seyyiduna Münzir ibn-i Kudame el-Evsî (r.a.)
308.Seyyidüna Münzir ibn-i Muhammed el-Evsi
(r.a.)
309.Seyyidüna Mıhça’ ibn’üs-Salih Mevla
Ömer’ibn’ül-Hattab el Muhaciri
(r.a.) (ŞEHİD)
310.Seyyidüna Nadr ibn-i Haris el-Evsi (r.a.)
311.Seyyidüna Nu’man ibn-i el-A’rac el-Hazrecî
(r.a.)
312.Seyyidüna Nu’man ibn-i Ebi Hazme el-Evsî
(r.a.)
313.Seyyidüna Nu’man ibn-i Sinan el-Hazrecî (r.a.)
314.Seyyidüna Nu’man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî
(r.a.)
315.Seyyidüna Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A)
316.Seyyidüna Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)
317.Seyyidüna Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)
318.Seyyidüna Nu’man ibn-i Malik el-Hazrecî (r.a.)
319.Seyyidüna Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî
(r.a.)
320.Seyyidüna Vakıd ibn-i Abdullah el-Muhaciri
(r.a.)
321.Seyyidüna Varaka bin İyas el-Hazrecî (R.A)
322.Seyyidüna Vedia bin Amr el-Hazrecî (r.a.)

323.Seyyiduna Vehb ibn-i Ebî Şerh el-Muhaciri
(r.a.)
324.Seyyidüna Vehb ibn-i Sa’d el-Muhaciri (r.a.)
325.Seyyidüna Hanî’bin’Niyar el-Hazrecî (r.a.)
326.Seyyidüna Hübeyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (r.a.)
327.Seyyidüna Hilal ibn-i Mualla el-Hazreci (r.a.)
328.Seyyidüna Yezid ibn-i el-Ahnes el-Muhaciri
(r.a.)
329.Seyyidüna Yezîd ibn-i Rukayş el-Muhacirî
(r.a.)
330.Seyyidüna Yezidi ibn-i Haram el-Hazrecî (r.a.)
331.Seyyidüna Yezîd ibn’ül-Haris el-Hazrecî (r.a.)
332.Seyyidüna Yezîd ibn’üs-Seken el-Evsî (r.a.)
333.Seyyidüna Yezid ibn’ül-Münzir el-Hazrecî (r.a.)
(RADIYALLAHU ANHUM ECMAİN)

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.