Bayram Fm

Boşanma ( Müslüman Kadının El Kitabı )

Boşanma ( Müslüman Kadının El Kitabı )
712 views
25 Haziran 2020 - 15:17

Boşanma ( Müslüman Kadının El Kitabı )

Talâk sözlük anlamı olarak bir bağı çözmek ve
kaldırmak anlamına gelir.
Din deyiminde ise talâk, din yönünden nikahla
gerçekleşen bağı kaldırmak demektir. Bu kitap,
sünnet ve icma ile meşru ve sabit olan bir hü-
kümdür.
Bir ayeti kerimede Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
“Ey Peygamber (ve ona ümmet olanlar)! Kadınları boşamak istediğiniz zaman, onları (âdet

hallerinden) temizlenmeleri vaktinde boşayın ve
(üç hayızdan ibaret) iddeti sayın.”
Başka bir ayeti kerimede de şöyle buyurulmaktadır:
“Talâk ikidir.” Yani, erkek iki defa karısını boşadığı
takdirde, yine karısına dönebilir. Bunlara ric’î talâk
denir. Karısının rızasına ihtiyaç kalmaksızın evlilik
hayatı devam ettirilebilir. Üçüncü defa boşadıktan sonra, artık evlilik bağı diye bir şey kalmaz.
Büsbütün ayrılık meydana gelir.
Konu hakkında bazı hadisi şerifler:
“Her boşayıcının boşaması caizdir; ancak çocuğun ve bunamışın boşaması müstesnadır.”
“Mubah şeylerin Allah’a en sevimsiz olanı
talâktır. Talâk her ne kadar mubah ise de Allah
ondan memnun kalmaz.”
Talâkın meşrutiyetinin kitap ve sünnet ile sabit
olduğunda ittifak vardır. Bazı hallerde karıkoca
arasındaki beraberlik nefrete döner.

Bu durumda nikahın devamı, kin fesat, düş-
manlık ve kıskançlık hallerini kapsar. İşte bu gibi
bozuklukları ortadan kaldırmak için talâk (boşama) meşru kılınmıştır.
Bir ihtiyaç olmaksızın boşama mübah ise de, iyi
bir şey değildir.
TALÂK’IN KISIMLARI
Talâk iki kısımdır:
1- Bâin talâk.
2- Ric’î talâk,
Bâin Talâk.
Nikâhın kalkmasına neden olan ve her iki tarafın rızası ile tekrar nikah akdi suretiyle evlenmeyi
caiz kılan boşamadır.
Ric’î Talâk.
Burada koca, karısının tercihine bakmaksızın karısına döner. Ric’î talâk, sadece nikah akdinden
sonra birleşme olursa meydana gelebilir.
Bâin talâk ise, hem birleşme olmadan önce,
hem de birleşme olduktan sonra meydana gelir.
Boşama sebebi.
Her iki tarafın ahlâk ve geçimi birbirine aykırı
olduğu zaman bundan kurtulmaya ihtiyaç duymaktır.
Boşama şartı.
Kocanın mükellef olması ve o kadının nikahlısı
bulunması.
Boşamanın hükmü.
Boşamanın hükmü, ayrılığın meydana gelmesidir.
Boşama iki şekilde olur;
1. Ahsen şekilde boşama.
2. Hasen şekilde boşama.

1. Ahsen şekilde boşama.
Karısı tuhur (hayızdan temizlenmiş) halde iken
ve henüz onunla cinsi temasta bulunmadan
onu bir talâkla boşaması ve iddeti son buluncaya kadar terk etmesidir.
2. Hasen şekilde boşama.
Bir kimsenin karısını, üç tuhur halinde üç talâkla
boşamasıdır. Üç tuhur müddetinde cima yoktur.
Bid’at Üzere Boşama
Bir sözde üç talâk ya da bir tuhur süresi içerisinde üç talâkla boşamadır. Bu şekilde hareket
edenin boşaması sahih ise de, günahkâr olur.
Hayız halde iken boşamak ya da cima ettiği tuhur vaktinde boşamak yine bid’at kısmına girer.
Nikâhtan sonra henüz birleşme olmayan bir kadının hayız ve tuhur hallerinde boşanmasında bir
beis yoktur. Yaşlılık veya küçüklük sebebiyle hayız
görmeyen bir kadının sünnet şekli üzere boşanması istendiğinde, önce bir defa boşanır, bir ay
geçtikten sonra ikinci kere boşanır, bundan sonra kesin olarak boşanmaya karar verilmişse, yine

bir ay sonunda üçüncü defa boşanır.
Hamile olan kadını, cimadan sonra boşamak
caizdir. Bir ay ara ile üç talâkla boşanması sünnet üzere boşama olur. Âkil ve baliğ olan her kocanın boşaması sahihtir. Çocuğun, delinin, uyuyanın boşaması geçerli olmaz.
Mecbur bırakılan kimsenin boşaması gerçekle-
şir. Ancak İmam Şafi’ye göre gerçekleşmez.
Çünkü birleşme olmadığı için iddet beklemek
yoktur. İlk boşama hemen bâin talâka döner ve
nikah kalkar, artık buradan sonra söylenen sözlerin bir hükmü olmaz.
Kinaye (kapalı sözler)
Kinaye sözlerle talâk gerçekleşmez. Ancak kalp
niyeti veya hal delaleti ile talâk olur. Boşama niyeti ile şu üç söz kullanılırsa, bir ric’î talâk gerçekleşir:
İddet bekle, rahmini istibra et, sen birsin.
Bu üç sözün dışında kullanılan kinaye sözlerle

boşamak niyet edilirse, bir bâin talâk, üç niyet
edilirse üç talâk gerçekleşir. İki talâk niyeti ise, bir
bâin talâk olur. Bu sözler şunlardır:
Sen bâinsin, haramsın, ipin boynundadır, ailene kavuş, sen salıverilmişsin, seni ailene hibe ettim, seni ayırdım, işin elindedir, sen hürsün, örtün,
çık, git, kalk koca ara gibi sözlerdir.
Boşama İşini Kadının Tercihine Bırakmak
Koca boşama işini karısının tercihine bırakabilir.
Kadının ihtiyarına bırakılan boşama işinden koca
geri dönemez. Bulunulan mecliste, kadının ihtiyarına bağlı kalır. İsterse kendisini boşar, isterse
boşamaz. Bir kimse karısına: “kendini boşa” derse kadının bulunduğu meclis devamı rica, kendisini boşama hakkı vardır.
Kadın, bulunduğu meclisten kalkarsa ya da
başka bir işe koyulursa, elinden yetki çıkar. Erkek,
karısına: “nefsini seç” deyip de, karısı: “seçtim”
dese, bir bâin talâk gerçekleşir.
Kadın, ben nefsimi bir talâkla seçtim ya da bir

talâkla boşadım derse, bir ric’î talâk gerçekleşir.
Bir erkek, üç talâk niyet ederek karısına: “Yetkin
elindedir” dese de karısı: “Ben nefsimi birle seç-
tim” diye cevap verse üç talâk gerçekleşir. Fakat nefsimi bir talâkla boşadım ya da nefsimi bir
talâkla seçtim, demiş olursa bir bâin talâk olur.
Bir kimsenin niyeti olmaksızın karısına: “Kendini
boşa” demesine karşılık, karısı: “Kendimi boşadım” dese bir ric’î talâk gerçekleşir. Fakat kocası
üç talâk niyet etmiş olsa ve karısı da kendini üç
talâkla boşasa üç talâk gerçekleşir.
Bir kimse karısına, “kendini boşa” dedikten sonra bu sözünden cayamaz, geri dönemez. Kadın
bulunduğu meclisten kalktıktan sonra bu hakkını
kaybeder. Fakat karısına:
“istediğin zaman kendini boşa” derse, kadın gerek bu mecliste, gerekse meclisten sonra kendini
boşayabilir. Karısına: “Kendini üç talâkla boşa”
dese, kadın da bunun üzerine: “Ben bir talâkla
boşadım” cevabını verse bir ric’î talâk gerçekleşir. Aksine olarak karısına: “Kendini bir talâkla
boşa” dese de karısı da kendim üç talâkla boşasa, hiçbir şey olmaz.

Bir koca karısına: “Her ne zaman istersen boş-
sun” dese, kadının birer birer üç defa kendisini
boşamaya hakkı olur; ancak bir sözde üç talâkla
boşama hakkına sahip olamaz.
Şarta Bağlı Boşama
Bir şarta bağlı olarak yapılan boşamalarda, şart
bulunduğu zaman talâk gerçekleşir ve yemin
son bulur. Örneğin:
Karısına, falan eve girersen, falan işi yaparsan,
falan kimse ile konuşursan boşsun diye şarta
bağlı olarak yapılan boşamada, şart bulunursa,
yani kadın yasak işi yaparsa talâk gerçekleşir ve
yemin de son bulur; tekrar bu yasak işleri yapmakla artık yeni bir talâk gerçekleşmez. Bir kimsenin karısına:
“İnşallah boşsun” demesiyle bir şey lazım gelmez.

Mal Karşılığında Boşama (Hul)
Fıkıhta mal karşılığında kadının kocasından ayrılmasına “hul” denir. Karı koca geçinemez ve
Allah’ın emirlerini yerine getirememekten korkarlarsa kadının mal karşılığı kadının kocasından ayrılmasında bir beis yoktur.
Karı-koca bu işi (hul’u) yaparlarsa, bununla bir
bâin talâk gerçekleşir ve kadının kocasına mal
vermesi gerekir. Geçimsizlik koca tarafından geliyorsa, boşama karşılığında kadından bir şey alması mekruh olur. Geçimsizlik kadın tarafından
geliyorsa, koca kadına verdiği mehir bedelinden
fazla alırsa mekruh olur. Mehir kadar ya da daha
az almasında bir beis yoktur.
Koca, karısını belirli bir mal üzere boşar da, kadın kabul ederse, bâin talâk gerçekleşir ve kadı-
nın konuşulan malı vermesi gerekir.
Mesela: bir erkek karısına: “Bin lira karşılığında
ben seni boşadım” dediği zaman, kadın da kabul ettim deyince, bir bâin talâk gerçekleşir ve
kocasına bin lira borçlu olur. Mehir olabilecek her
mal hul’da da bedel olur. Eğer kadın, kocasına:

“Beni bin lira karşılığında üç talâkla boşa” der de,
koca bir talâkla boşarsa, kadın kocasına bin liranın üçte birini vermekle yükümlü olur.
Eğer koca karısına: “Bin lira ile kendini üç talâkla
boşa” deyip de kadın kendini bir talâkla boşasa,
bir şey gerçekleşmez.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.